17.12.2015

Lite gytefisk i Tokkeåi


Det vart kun observert 1 gravande hofisk på det øvre feltet.
Det vart observert totalt 35 sikre gytegroper av storaure. Dette er det lågaste antall gytegroper som er registrert sidan tellingane starta. Gytegropene vart i all hovudsak lokalisert i same områda som tidlegare. Dei største felta er i andre terskelbasseng og i Hakaflothylen.  Det vart i tillegg dykka etter groper i Tokkeåi, det viser seg at det ikkje blir nokon vesentleg forskjell i antall observerte groper ved denne metodikken. Dette tyder på at metodikken me har bruka er god.»

Tallene er katastrofalt lave. Kan det faktum at kun en gytende hunfisk ble observert på det øverste gytefeltet tyde på at den heftige høstflommen gjorde det mulig for gytefiske å komme seg forbi fossen som fører inn i det gamle elveløpet til Tokkeåi ?


Les hele artikkelen på hjemmesiden til Bandakkanalen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar